Generalforsamling 17. marts kl. 18.30

Nu nærmer tiden sig for den ordinære generalforsamling, og fra bestyrelsen vil vi gerne opfordre medlemmerne til at møde frem og deltage i denne. Sidst i denne artikel kan du se nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen samt henvisninger til hvor bl.a. vedtægter og dagsorden kan findes.

Her vil vi godt nævne et par af de punkter vi i bestyrelsen anser for at være særligt væsentlige denne gang. Det er på nuværende tidspunkt ikke til at vide om der indkommer forslag, så de emner der er nævnt nedenfor stammer alle fra de øvrige punkter på dagsordenen.

 

Regnskab/Budget

I skrivende stund foreligger et endeligt (og revideret) regnskab ikke, men de foreløbige tal tyder på, at vi denne gang ikke kommer til at se endnu et stort underskud i foreningen. Faktisk tyder alt på at foreningen stort set kommer ud med et resultat som svarer til det budgetterede. Dette skyldes bl.a. en meget stram styring af økonomien. Dermed ikke sagt, der nu skal ud og bruges en masse penge. Der vil fortsat de næste år være behov for at der føres en skarp kontrol med udgifterne samtidigt med at der ses på mulighederne for yderligere indtægter. Dette vil det budget der fremlægges for 2010 også bære præg af.

Samtidigt kommer der også til at ske nogle omlægninger i hvordan der budgetteres især omkring de enkelte udvalg. Det har tidligere ikke for alle været helt til at se om der var tale om et reelt over- eller underskud i udvalget, idet ikke alle relaterede udgifter (eller indtægter) nødvendigvis også var konteret på udvalget. I det kommende budget vil der være en kraftigere opdeling i hvilke udvalg der bærer hvilke udgifter og indtægter for at skabe dette billede. Det går selvfølgelig ud over muligheden for at sammenligne mod tidligere år, men hvis der for bestyrelsen og udvalgene skal være mulighed for fremadrettet at agere på tal undervejs i året er dette en nødvendighed.

 

Valg til bestyrelsen

Denne gang sker der en del rokeringer i bestyrelsen, idet hverken Michael Duus (næstformand), Niels-Henrik Hansen (sekretær samt tidligere næstformand) og Sanne Plambech (økonomiansvarlig) ønsker genvalg. Det er således 3 væsentlige roller der skal besættes med nye folk.

Heldigvis har Sarah Agerklint taget imod en opfordring til at stille op som ny næstformand, og på pladsen som økonomiansvarlig har foreningens hidtidige bogholder sagt ja til at stille op. Sekretær vælges man ikke længere direkte til, men er noget bestyrelsen konstituerer blandt de valgte.

Yderligere er Kasper Sandris og Christian Kindler på valg denne gang og har begge valgt at genopstille. Bestyrelsen er i øvrigt i gang med at finde kandidat til den sidste ledige plads som bestyrelsesmedlem, og dertil kommer at der er 2 pladser som suppleanter, hvor Mikkel Frederiksen har haft den ene og Sarah den anden, som er på valg hvert år.

Så det er lidt af en kabale, idet det er bestyrelsens opfattelse at man har en forpligtelse til at have kandidater man vil anbefale til alle pladser inden generalforsamlingen.

Dermed ikke sagt, at man ikke kan stille op, hvis man ikke har været i kontakt med bestyrelsen inden og bliver anbefalet. Så skulle nogen have interesse i dette, er de velkommen til at stille op, lige som man også gerne må kontakte bestyrelsen for at høre nærmere om det at være bestyrelsesmedlem mv.

Efterhånden som kandidaterne findes/melder sig er det muligt – i stil med tidligere – at få en kort præsentation på hjemmesiden, såfremt man ønsker det.

Til sidst kan det oplyses, også selv om det ikke er under valg til bestyrelsen, at Sanne bliver foreslået som revisor, idet det ifm. revisionen af vedtægterne senest blev gjort muligt, at dette ikke behøver være en statsautoriseret revisor som tidligere.

 

Forslag fra bestyrelsen

I bestyrelsen overvejes det om ovenstående ændringer i bestyrelsens sammensætning kræver ændringer til vedtægterne. Men også generelt har bestyrelsen fokus på, om der er udeståender ifm. vedtagelsen af den seneste version vedtægterne, der kræver yderligere revision af disse.

I så fald vil dette indgå som minimum på samme vilkår som forslag fra medlemmerne og blive behandlet under dette punkt.

 

Praktiske oplysninger

Indkaldelse første gang på www.brondbysupport.dk den 18. januar 2010 og dagsorden iht. vedtægterne (§7) som også kan findes der.

Forslag fra medlemmerne (husk at skrive medlemsnummer på) skal være modtaget af bestyrelsen senest 2 uger før.

Alle medlemmer kan deltage, men for at have stemmeret på generalforsamlingen, skal man have været medlem i 3 hele kalendermåneder inden.

Husk at have dit medlemskort (eller en kvittering for betaling af dette) med, da det skal vises ved indgangen.

Generalforsamlingen finder sted i Auditorium (sal 2) på Brøndbyvester skole, Krogagervej 34, 2605 Brøndby og starter kl. 18:30.

Vel mødt

Bestyrelsen

Se selve indkaldelsen til generalforsamlingen her

Se de gældende vedtægter her

Skrevet af

Spred ordet