Vedtægter

Herunder findes Brøndby Supports gældende vedtægter.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Brøndby Support

Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Brøndby Kommune

Stk. 3. Foreningen er ikke organisatorisk knyttet til Brøndby IF eller økonomisk afhængig af denne

Stk. 4. Oprettelsen af lokalafdelinger kan kun ske med bestyrelsens godkendelse (herunder lokalafdelingens vedtægter), og kun hvis lokalafdelingen vedkender sig Brøndby Supports vedtægter samt opfylder de til enhver tid fastlagte principper for lokalafdelinger.

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1. At give Brøndby IF den størst mulige opbakning ved at skabe fest og stemning til kampe hvor Brøndby IF deltager.

Stk. 2. At udbrede kendskabet til danske og udenlandske fodboldkulturer, gennem samvær og arrangementer, internt i foreningen og sammen med andre danske og udenlandske klubbers fans.

Stk. 3. At være partipolitisk og religiøst neutral. Foreningen arbejder for at fankulturen omkring Brøndby IF som helhed i sit udtryk er partipolitisk og religiøst neutral.

Stk. 4. At tage helt og fuldt afstand fra alle former for vold og racisme. Foreningen arbejder for at opbakningen til Brøndby IF sker uden voldelige og racistiske midler.

Stk. 5. At øge indflydelse på fodboldfan relaterede områder og emner enten direkte eller ved deltagelse i foreninger, organisationer og/eller samarbejder med dette formål.

Stk. 6. At sikre medlemmernes og den almindelige fans rettigheder, samt de bedst mulige forhold på Brøndby Stadion samt på officielle udebaneafsnit på de stadions, hvor kampe med Brøndby IF som den ene part afvikles.

Stk. 7. At tilbyde medlemmerne adgang til foreningens tilbud, både på Internettet og i andre sammenhænge på særlige vilkår.

Stk. 8. At sikre medlemmerne størst mulige fordele i forbindelse med besøg på og ved Brøndby Stadion.

Stk. 9. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde vælge om stk. 6 skal have præference i forhold til stk. 1. I så fald skal dette forinden meddeles via hjemmesiden med begrundelse, og det enkelte medlem er samtidigt frit stillet i forhold til denne beslutning.

§ 3. Optagelse af medlemmer

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver person, der skriftlig retter henvendelse herom. Såfremt vedkommende ikke er myndig skal henvendelsen være påtegnede af den som har myndigheden.

Stk. 2. Alle medlemmer registreres med minimum medlemsnummer, navn, adresse, fødselsdato/alder, køn samt evt. telefonnummer og e-mailadresse.

Stk. 3. Alle medlemmer får eget medlemskort med individuelt medlemsnummer.

Stk. 4. Bestyrelsen kan afvise en indmeldelse, når særlige forhold giver anledning hertil. En sådan beslutning kræver dog, at 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for at afvise indmeldelsen. Hvis ansøgeren ønsker dette, skal afvisningen forelægges på førstkommende generalforsamling.

Stk. 5. Æresmedlemmer kan kun udnævnes, hvis den samlede bestyrelse stemmer herfor. Et æresmedlemskab er kontingentfrit og for livet, med mindre vedkommende påfører sig en eksklusion eller selv frasiger sig dette. Æresmedlemmer har fortsat samme rettigheder som øvrige medlemmer.

§ 4. Kontingent

Stk. 1. Foreningens kontingenttakster fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen kan vedtage nye kontingenttyper i det omfang den finder det formålstjenstligt. Kontingenttaksten skal forelægges på førstkommende generalforsamling til orientering.

Stk. 3. Kontingentet opkræves forud for 1 år ad gangen.

Stk. 4. Når et medlem er i kontingentrestance, betragtes vedkommen som udmeldt af foreningen.

§ 5. Eksklusion

Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. En sådan beslutning kræver dog, at 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for eksklusionen. Hvis vedkommende ønsker dette, skal eksklusion fremlægges på førstkommende generalforsamling.

Stk. 2. Eksklusion kan være for altid eller for en periode, hvorefter vedkommende igen kan ansøge om medlemskab. En genoptagelse skal dog altid vedtages af bestyrelsen inden den kan effektueres med samtlige stemmer for.

§ 6. Daglig ledelse

Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold og under respekt for beslutninger truffet af generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en økonomiansvarlig og yderligere 4-6 bestyrelsesmedlemmer, alle med stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (og nedlægge disse) i det omfang de finder det nødvendigt. I alle udvalg er en repræsentant fra bestyrelsen kontaktperson mellem udvalget og bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan yderligere ansætte (og afskedige) personer samt eksterne firmaer for kortere eller længere perioder til udførelse af daglige administrative og praktiske opgaver eller specifikke projekter.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i første kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og/eller i medlemsbladet/nyhedsbrev.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Stk. 4. Ændringsforslag til fremsatte forslag, skal afleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten kan vælge at suspendere generalforsamlingen for at give forslagsstiller en mulighed for at sætte dette på skrift.

Stk. 5. Indkomne forslag, driftsregnskab og status samt budget kan sendes på mail til de medlemmer der fremsætter skriftlig begæring forinden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, eller er påvirket af rusmidler/alkohol.

Stk. 7. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen de sidste 3 hele kalendermåneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 8. Indbudte gæster kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen. Gæster kan få ordet generelt ved på forhånd at have aftalt dette med bestyrelsen eller med neutrale kommentarer til debat eller forslag efter aftale med dirigenten.

§ 8. Dagsorden – ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
7. Valg
a) Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)
b) Valg af revisor
8. Eventuelt

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når er flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20% af klubbens medlemmer skriftlig fremsætter krav herom til bestyrelsen, ledsaget af dagsordenforslag.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig og ledsaget af dagsordenforslaget.

Stk. 3. Kun det som er anført på dagsordensforslaget kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Dog skal der altid være følgende punkter på denne ud over forslag til behandling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere

§ 10. Generalforsamlingers ledelse

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som påser, at foreningens vedtægter er overholdt i forbindelse med indkaldelsen af generalforsamlingen samt leder denne.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfor er afstemninger om ændringer af vedtægter og nedlæggelse af foreningen jvnf. §16 og §17.

Stk. 3. Hvis blot ét medlem begærer skriftlig afstemning, skal dirigenten sørge for, at dette sker.

Stk. 4. Det er ikke tilladt at optage generalforsamlingen på video eller som lydoptagelse, med mindre der foreligger en forhånds tilladelse fra bestyrelsen. En sådan tilladelse skal dog endeligt godkendes af generalforsamlingen ifm. valg af dirigent.

Stk. 5. Ved afstemning om ændringsforslag til fremsatte forslag, stemmes der altid om det mest vidtgående forslag først og såfremt dette vedtages bortfalder de resterende forslag.

Stk. 6. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol og bliver efterfølgende offentliggjort på hjemmesiden.

Stk. 7. Medlemmer som måtte ønske det kan ved henvendelse også få tilsendt protokollen efterfølgende på e-mail.

§ 11. Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Af bestyrelsens medlemmer vælges syv pladser for to år ad gangen og op til to pladser for et år ad gangen. I ulige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer alle for to år. I lige år vælges næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer alle for to år. Hvert år vælges op til to bestyrelsesmedlemmer for et år.

Stk. 2. Til bestyrelsen kan vælges stemmeberettigede medlemmer, der desuden skal være mindst 18 år på tidspunktet for valget.

Stk. 3. Til bestyrelsen kan ikke vælges medlemmer, der samtidig er i ledelsen i Brøndby IF eller ansat i et lønnet forhold i Brøndby Support. Dog kan højst 2 ansatte fra Brøndby IF vælges.

Stk. 4. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Ved valg til mere end en plads, hvor der er flere kandidater end pladser, stemmes der til alle pladser i en enkelt afstemning. For at en stemmeseddel anses for gyldig, skal der afgives stemmer på halvdelen plus en, i forhold til antallet af pladser der stemmes om.

§ 12. Konstituering – Tegningsret

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og medlemmerne af bestyrelsen fordeler selv pladserne som kontaktpersoner til udvalg m.v. mellem sig samt konstituerer de poster i bestyrelsen hvor der ikke er foregået direkte valg på generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand er tilstede, jf. dog §3. Stk. 4 og 5 samt §5. Stk. 1 og 2.

Stk. 3. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger.

Stk. 4. Foreningen tegnes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden. I sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller andre af foreningens værdier, tegnes foreningen af en samlet bestyrelse.

Stk. 5. Ved ansøgning om midler i foreningens navn, skal ansøgningen godkendes af bestyrelsen. En sådan godkendelse anses for givet såfremt ansøgningen har været behandlet på et bestyrelsesmøde og der er blevet godkendt af et flertal.

§ 13. Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Den økonomiansvarlige har ansvaret for at foreningens økonomiske status forelægges til hvert bestyrelsesmøde samt på foranledning. Desuden er det den økonomiansvarlige der forestår kontakten til foreningens bogholder og tilser at bogføring såvel som ind- og udbetalinger foretages som forventet.

Stk. 3. Bestyrelsen skal senest 3 uger inden generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til de valgte revisorer.

Stk. 4. Revisionen skal følge gældende lovgivning og god revisorskik.

Stk. 5. Revideret driftsregnskab og status skal foreligge fra revisorer senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 6. Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og bestyrelsens underskrifter.

§ 14. Støtteforeninger

Stk. 1. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at oprette eller optage officielle støtteforeninger til at varetage formålsmæssige afgrænsede funktioner. Beslutningen skal forelægges på førstkommende generalforsamling til orientering.

Stk. 2. Sådanne foreninger er økonomisk uafhængige af Brøndby Support.

Stk. 3. Brøndby Supports bestyrelse konstituerer fra sin midte 2 medlemmer til alle støtteforeningers bestyrelse.  Disse vælges for 1 år ad gangen.

§ 15. Tillidshverv udenfor foreningen
Stk. 1. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til tillidshverv, der måtte blive stillet til rådighed i andre foreninger, fonde, bestyrelser og lignende.
Stk. 2. Såfremt der eksisterer en støtteforening, der varetager arbejdet indenfor området, indstiller denne en repræsentant til bestyrelsen.
Stk. 3. Ved valg af anden repræsentant end personen indstillet fra støtteforeningen, skal begrundelsen herfor fremgå af Bestyrelsens beretning.
Stk. 4. For at repræsentere Brøndby Support, skal den udpegede person være medlem af Brøndby Support, og ikke være i kontingentrestance.

§ 16. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, ordinær såvel som ekstraordinær, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

Stk. 2. Ændringer i vedtægterne træder i kraft så snart de er vedtaget også selv om hele generalforsamlingen endnu ikke er afsluttet.

§ 17. Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om opløsning, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf minimum den ene skal være ekstraordinær. Disse skal ligge med mindst 4 ugers mellemrum og ikke med mere end 8 uger.

Stk. 2. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre, skal anvendes. Forslag til dette punkt skal fremsættes skriftligt. Simpelt stemmeflertal er tilstrækkeligt for at afgøre dette.