Regnskabsmeddelelse for 2008

Årets resultat blev et underskud på 178.037 kroner, hvilket selvfølgelig ikke er umiddelbart tilfredsstillende. Fra bestyrelsens side er vi dog af den overbevisning at vi er på rette vej. Det er vi fordi der er langt flere positive indikatorer end der er negative.

 • Det budgetterede resultat for 2008 var -47.000 kroner
 • Resultat blev -178.037 kroner
 • Indtægter steg med 118.534 kroner
 • Udgifter faldt med 166.156 kroner

Differencen mellem det budgetterede og det realiserede underskud er 131.037 kroner, og forklaringen på differencen skal primært findes i disse udgiftsposter:

 • Tab på tidligere ansat fleksjobber, 50.000 kroner
 • Ansættelse af bogholder, 36.000 kroner
 • Periodiseringsfejl hidrørende fra 2007, 36.000 kroner
 • Nedskrivning af aktieværdi, 12.000 kroner

Vi føler os ikke længere sikre på at vi får de 50.000 kroner vi mener os berettiget til at få refunderet fra kommunen i sagen om en tidligere ansat fleksjobber, og må derfor afskrive dette beløb som et tab.

Ansættelse af en bogholder var ikke med i budgettet for 2008, men ses som en nødvendig investering der fremadrettet alt andet lige vil sikre os bedre løbende kontrol med økonomien.

Periodiseringsfejlen for 2007 blev opdaget så sent, at vi ikke har haft mulighed for at reagere på denne i 2008 og derfor må tage det som et tab på bundlinjen.

Nedskrivning af aktieværdi har vi ikke kunne forudse før sent i 2008 og det har derfor også måttet tages som et tab på bundlinjen.

I alt betyder disse fire poster omkostninger for 134.772 kroner, hvoraf de tre poster er engangsomkostninger og den fjerde post er afholdt for at sikre foreningens økonomi fremadrettet.

 

På plus-siden tæller at merchandise-satsningen i samarbejde med Brøndby IF har levet op til forventningerne og at arbejdet med at knytte samarbejdspartnere til foreningen er kommet rigtig godt i gang. Begge dele forventes at bidrage særdeles positivt til regnskabet i 2009.

Endvidere overholdt udvalgene budgetterne, flere af dem kom endda ud med større overskud end forventet og rejsegruppen gik tilmed i plus selvom der altid budgetteres med et lille minus her.

Desuden er udgifterne til Mighty Colors reduceret drastisk som følge af nogle nye aftaler omkring opsætning, tryk og forsendelse.

Og endelig forventer vi at den nye medlemsdatabase i løbet af 2009 er fuldt implementeret og at det vil hjælpe til med at holde på eksisterende medlemmer og tiltrække nye, eksempelvis gennem den nye hjemmeside hvormed vi kan tilbyde flere håndgribelige medlemsfordele end tidligere.

 • Merchandise-satsning økonomisk succes: +18.920 krone
 • Udvalg overholdt budgettet: -17.358 kroner, budgetteret -200.000 kroner
 • Udgifter til Mighty Colors reduceret med 49.188 ift. budget, reduceres med yderligere 50.000 i 2009
 • Samarbejdspartnere og sponsorer godt på vej
 • Medlemsdatabase på plads

For 2009 forventer vi et beskedent underskud på 35.000 kroner. At vi ikke forventer at gå i 0 skal ses i lyset af at der afholdes ekstraordinære udgifter i IT-udvalget som følge af investeringer i blandt andet en nye hjemmeside.

 

Summa Summarum, så føler vi os trods underskuddet overbeviste om, at den økonomiske genopretning er ved at nå sit mål. Vi forventer at de sidste grimme overraskelser nu ligger bag os, og at vi i fremtiden vil have væsentligt bedre overblik over foreningens økonomi, der også i årene fremover vil være et fokusområde for bestyrelsen. Vi vil fortsat tilstræbe at reducere omkostningerne og øge indtægterne hvor det er muligt.

Målet er således stadig at skabe en forening der økonomisk hviler i sig selv, således at grunden er lagt til en forening i vækst. Det skal ske ved en fortsat stram økonomistyring og hurtig reaktion på negative udsving i regnskabet, et arbejde der blev sat i system i 2008 og som vi forventer at se resultatet af i de kommende år.

Skrevet af

Spred ordet