Uddrag fra Generalforsamlingen 2010

Uddrag fra foreløbigt referat af den ordinære generalforsamling den 17. Marts 2010.

Formanden bød velkommen og herefter gik man over til dagsordens første punkt.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag til dirigent Jais Tindborg valgt uden modkandidater.

Jais overtog herefter ledelsen og konstaterede sammen med forsamlingen lovligheden af generalforsamlingen.
 

2. Valg af referent og stemmetællere.

Bestyrelsens forslag til referent Sarah Agerklint valgt uden modkandidater.

Som stemmetællere valgtes Brit Jonasen og Christina Jensen.
 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse

Claus Helgesen aflagde beretning på vegne af bestyrelsen.

Der blev spurgt ind til divisionkortene, som Brøndby Support fik frataget i forbindelse med den sidste kamp i efteråret mod Silkeborg. Formanden forklarede at dette skyldtes misforståelser i forbindelse med romerlysshowet til den foregående kamp i Århus. Brøndby Support har nu fået divisionskortene igen.
Herefter blev bestyrelsen beretning godkendt.

 
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Sanne B. Plambech aflagde regnskab på vegne af bestyrelsen. Regnskabet endte med et underskud på 39.579, hvilket er ca. 4.500 højere end budgetteret.
Der var ingen som havde kommentarer til årets regnskab.
Regnskabet blev herefter sat til afstemning, og blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

Sanne B. Plambech gennemgik budget samt forslag til indførelse af en ny medlemstype, gult elektonisk, som indebærer de samme vilkår som det alm. Gule medlemskab. Forskellen ligger i at man i stedet modtager Mighty Colors elektronisk, samt at man fremover i det alm. Gule medlemskab både modtager Mighty Colors Elektronisk og med posten. Desuden ønsker bestyrelsen at hæve kontingenterne, således at kontingent satserne fremover hedder: Blå 118,- Gult elektronisk 198,- Alm. Gult 248,-

Der blev spurgt ind til hvorvidt indtægter på 180.000 for Tifo er et krav. Hertil blev der svaret at det vigtigste er at der er en forholdsvis sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

Der blev spurgt ind til hvorfor kontingent stigninger ikke blev afspejlet i budgettet. Dette skyldes at det først rigtigt vil have effekt i 2011, grundet periodisering.
Desuden var der interesse i at høre om der er påtænkt yderligere fordele for de gule medlemmer, da stigningen her er højest. Til det svarede bestyrelsen at det er noget man arbejder på.

Herefter blev budgettet sat til afstemning og enstemmigt godkendt.

7. Valg

a) Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)

På valg var: næstformanden (Michael Duus), Økonomiansvarligt (Sanne B. Plambech) samt 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Kasper Sandris og Christian Kindler, Niels-Henrik Hansen).

Michael Duus ønskede ikke at fortsætte som næstformand. Bestyrelsen indstillede derfor Sarah Agerklint til posten som næstformand.
Sarah blev valgt uden modkandidater.

Sanne B. Plambech ønskede ikke at fortsætte som økonomi ansvarlig. Bestyrelsen indstillede derfor Kenneth Nielsen Beldring til posten som økonomi ansvarlig.
Kenneth blev valgt uden modkandidater

Kasper Sandris og Christian Kindler ønskede begge genvalg, mens Niels-Henrik Hansen ikke ønskede at fortsætte. Bestyrelsen indstillede derfor Kasper, Christian og Mikkel Frederiksen til posterne.

Alle 3 blev valgt uden modkandidater.

b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen indstillede Maria Russ & Kenneth Dahl til posterne.

Begge blev valgt uden modkandidater.

c) Valg af revisor.

Bestyrelsen indstillede Sanne B. Plambech som revisor.

Hun blev genvalgt uden modkandidater.
 

8. Eventuelt

Claus Helgesen bad om ordet, og takkede de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer for mange års arbejde og samarbejde i Brøndby Support.

Dernæst blev noget overrasket Brit Jonasen udnævnt til æresmedlem i Brøndby Support, for det fantastiske arbejde hun ligger i hytten.

Herefter takkede dirigenten forsamlingen, og generalforsamlingen afsluttedes.

Skrevet af

Spred ordet