Uddrag fra generalforsamlingen 2009

Uddrag fra foreløbigt referat af den ordinære generalforsamling den 4. Marts 2009.

Formanden bød velkommen og herefter gik man over til dagsordens første punkt.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag til dirigent Jais Tindborg valgt uden modkandidater.

Jais overtog herefter ledelsen og konstaterede sammen med forsamlingen lovligheden af generalforsamlingen, idet denne var indkaldt på hjemmesiden den 2. Februar samt efterfølgende i MC der udkom i februar.

 

2. Valg af referent og stemmetællere.

Bestyrelsens forslag til referent Niels-Henrik Hansen valgt uden modkandidater.

Som stemmetællere valgtes Brit Jonasen og Marianne Jellesmark.

 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse

Claus Helgesen aflagde beretning på vegne af bestyrelsen.

Da ingen ønskede ordet, blev beretningen herefter sat til afstemning, og blev enstemmigt godkendt.

 

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Sanne Petterson aflagde regnskab på vegne af bestyrelsen.

Der blev spurgt til beløbet fra CBB aftalen.
Det blev besvaret med at dette indgår som andre indtægter til fanaktiviteter.

Regnskabet blev herefter sat til afstemning, og blev enstemmigt godkendt.

 

5. Indkomne forslag

Kasper Sandris gennemgik forslag til ændring af vedtægternes §4 på vegne af bestyrelsen.

Der blev spurgt til om dette betød at man også kunne ændre eksisterende kontingenter, om baggrunden for forslaget og om der var konkrete ting man havde planer om allerede nu.
Forslaget går kun ud på at kunne etablere nye ikke ændre eksisterende, det er for at have flexibilitet i løbet af året, og der er ikke konkrete planer lige i øjeblikket kun et muligt behov for at kunne det.

Forslaget blev herefter sat til afstemning, og blev godkendt med de nødvendige 2/3 stemmer for.

 

6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

Sanne Petterson gennemgik budget samt forslag til kontingenter (gul, blå & kids) på vegne af bestyrelsen.

Da ingen ønskede ordet, blev Budget og kontingenter (98,- 198,- & 25,-) herefter sat til afstemning som et samlet hele og enstemmigt godkendt.

 

7. Valg

a) Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)

På valg var: formanden (Claus Helgesen) samt 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Peter Nielsen, Kristian Klinting, Maria Gaston).

Bestyrelsen indstillede Claus til genvalg som formand.

Claus blev valgt uden modkandidater.

Maria og Klinting var villige til genvalg, mens Peter ikke ønskede at fortsætte. Bestyrelsen indstillede derfor Maria, Klinting og Robert Hendel til posterne.

Alle blev 3 valgt uden modkandidater.

b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen indstillede Mikkel Frederiksen & Sarah Agerklint til posterne.

Begge blev valgt uden modkandidater.

c) Valg af revisor.

Bestyrelsen indstillede Bille og Buch-Andersen til genvalg som revisorer.

De blev genvalgt uden modkandidater.

 

8. Eventuelt

Claus Helgesen omtalte både de nye og eksisterende aftaler, hvor man kan støtte Brøndby Support, samt at der nu bliver mulighed for at giove tilskud til tifo via SMS.

Claus Helgesen takkede Peter Nielsen for hans indsats igennem foreløbigt 15 år og han blev hædret med en speciel trøje, en VIP lounge billet (med ledsager) samt en udnævnelse til æresmedlem i Brøndby Support.

Claus Helgesen takkede også Claus Sterup for hans indsats og stor aktivitet især den seneste uge, hvor der har været rigtig mange mail med forslag og andet til bestyrelsen.

Peter Nielsen takkede meget for gaverne og omtalte også at han havde rost den nuværende bestyrelsen for at være den bedste han hjavde arbejdet sammen med.

Herefter takkede dirigenten forsamlingen, og generalforsamlingen afsluttedes.

Skrevet af

Spred ordet